موسسه یونیدرو به منظور شناسایی مشکلات و چالش های موجود در معدن و صنایع معدنی اقدام به ایجاد یک بخش جانبی در جشنواره اینوماین 3 کرده است. مسابقه چالش برتر صنعتی سعی دارد با دریافت فیلم های ارسالی از شرکت کنندگان در قالب تعیین شده، مشکلات موجود در صنعت را شناسایی و به دنبال راه حل بگردد.