1افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی

2تهییج و ترغیب فناوران و نوآوری دانشگاه و صنعت به ایده‌پردازی

3ارائه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌مندی از ظرفیت آنها

4جستجووتجمیع نیاز‌های فناورانه بخش معدن و صنایع معدن و ارائه راه‌های نوآورانه

5ترغیب به نهادسازی در تامین منابع مالی ایده‌های معدن و صنایع معدنی

6. بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط

7.همگرایی وهمنشینی بازیگران چندسویه اقتصاد دانش‌بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی