برگزاری جشنواره در تاریخ 26 الی 28 مهرماه
1400-05-31

به گزارش روابط عمومی یونیدرو جشنواره اینوماین به صورت حضوری از تاریخ 26 مهرماه الی 28 مهرماه در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار می شود.